..|

ศูนย์พัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อการบริหารการศึกษา
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
| PROJECT : โปรแกรมรับสมัครนักเรียนใหม่ (SN:PRJWSB3-2020) |
Login
ตารางสรุปจำนวนผู้เข้าสมัครเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563 (RealTime)
วันที่ รวม
21/3/2563
13
22/3/2563
17
   

ตารางสรุปจำนวนผู้เข้าสมัครเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2563 (RealTime)
วันที่ รวม
21/3/2563
76
22/3/2563
47
   
   
ดูรายชื่อผู้สมัครเรียน

ม.1

ดูรายชื่อผู้สมัครเรียน

ม.4

สมัครเรียน ม. 1

สมัครเรียน ม.4

ผู้รายชื่อสมัครเรียน ระดับ ม.4 ปีการศึกษา 2563
วันที่ เลขที่ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนเดิม
21/3/2563
1
นางสาว อภิญญา มั่นคง
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
21/3/2563
2
ประกายดาว แปน้อย
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
21/3/2563
3
พงษ์ศิริ บุตรเพชร
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
21/3/2563
4
พงษ์ภิษณุ บุตรเพชร
โรงเรียน วังสมบูรณ์วิทยาคม ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระเเก้ว
21/3/2563
5
ปิยภรณ์ กองฉันทะ
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์
21/3/2563
6
ฐิทิพยฉัตร คีรีรัตน์
รร.บ้านคลองอุดม ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250
21/3/2563
7
นางสาว ทิพพรัตน์ เจริญขุนทด
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัด สระแก้ว
21/3/2563
8
ศักดา ยอดฉิมมา
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์
21/3/2563
9
จักรภัทร สงค์ประเทศ
จบการศึกษาจากโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
21/3/2563
10
นางสาว ญาณิกา เหมพิมพ์
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
21/3/2563
11
นางสาว ชนินาถ เมตฝ้าย
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
21/3/2563
12
นางสาว นัฐนันท์ สิมีบุตร
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูนรณ์ จ.สระแก้ว
21/3/2563
13
สรศักดิ์ สมานมิตร
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ต.วังสมบรูณ์ อ.วังสมบรูณ์ จ.สระเเก้ว
21/3/2563
14
นิชานันท์ ควบพิมาย
ตำบล วังสมบูรณ์ อำเภอ วังสมบรณ์ จังหวัด สระแก้ว โรงเรียนวังสมบรูณ์วิทยาคม
21/3/2563
15
ลลิตา กลิ่นนิล
โรงเรียนบ้านเขาแหลม ต.วังทอง อ.วังทอง จ.สระแก้ว
21/3/2563
16
วิมลพันธ์ ทิศสุข
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
21/3/2563
17
วรรณวิภา โพธิ์อ่อง
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมอ.วังสมบูรณ์ ต.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
21/3/2563
18
สรัลพร วงษ์ธรรม
โรงเรียนบ้านเขาแหลม ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
21/3/2563
19
อานนท์? โคจรานนท์
ต.วังสมบรูณ์ อ.วังสมบรูณ์ จ.สระแก้ว
21/3/2563
20
นางสาวเบญญาภา บุตรดาวงศ์
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
21/3/2563
21
ธมลวรรณ ประเสริฐ
โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ตำบลวังทองอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้ว
21/3/2563
22
วีรภัทร เกิดหนองสังข์
โรงเรียนบ้านตาเรือง ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
21/3/2563
23
ฐิติพงศ์ สายถิ่น
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
21/3/2563
24
นางสาว นฤภร สมบูรณ์
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
21/3/2563
25
อุษามณี เรือนเพชร
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยคม ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระเเก้ว
21/3/2563
26
ธนวัฒน์ มาพร้าว
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
21/3/2563
27
กิตติธัช โกยขุนทด
โรงเรียนบ้านเขาแหลม ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
21/3/2563
28
ธนัชพร ลายน้ำเงิน
โรงเรียนบ้านเขาแหลม ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
21/3/2563
29
วีรวรรณ ดาเหล็ก
โรงเรียนวังสมบรูณ์วิทยาคม ตำบลวังสมบรูณ์ อำเภอวังสมบรูณ์ จังหวัดสรแก้ว
21/3/2563
30
ชาคริตยา อ่อนและมัย
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
21/3/2563
31
อรพิน. ขำอินทร์
โรงเรียนวังสมบุรณ์วิทยาคม ต.วังสมบุรณ์ อ.วังสมบุรณ์ จ.สระเเก้ว
21/3/2563
32
ธมลวรรณประเสริฐ
โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ตำบลวังทองอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้ว
21/3/2563
33
ธมลวรรณประเสริฐ
โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ตำบลวังทองอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้ว
21/3/2563
34
นางสาว สวิตตา ผลลาภ
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
21/3/2563
35
รัตนาพร พันศักดิ์ดา
โรงเรียน อนุบาลวังสมบูรณ์ ตำบล วังสมบูรณ์ อำเภอ วังสมบูรณ์ จังหวัด สระแก้ว
21/3/2563
36
ธนกฤต จอมมาลา
โรงเรียน?วังสมบูรณ์?วิทยาคม? ?ต?ำบลวังสมบูรณ์? อำเภอวังสมบรูณ? จังหวัด?สะแก้ว
21/3/2563
37
นาย กรกฎ. กิจจริต
โรงเรียนบ้านตาเรือง ต.ปะตง อ.สอยดาว. จ.จันทบุรี
21/3/2563
38
นาย นฤเบศ ทองย่อน
โรงเรียนวังสมบูณ์วิทยาคม อำเภอวังสมบูณ์ ตำบลวังสมบูณ์ จังหวัด สระแก้ว เบอร์0802215593
21/3/2563
39
นิติพล หมวกผัน
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
21/3/2563
40
พิยดา ศรีบุรินทร์
โรงเรียนบ้านคลองอุดม ต.วังทอง อ.วังสมบรูณ์จ.สระเเก้ว
21/3/2563
41
ธนัชพร ลายน้ำเงิน
โรงเรียนบ้านเขาแหลม ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
21/3/2563
42
ปิยภรณ์ กองฉันทะ
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์
21/3/2563
43
ธนพล คำมุง
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
21/3/2563
44
อิศราวุธ จิตเทวินลิขิต
รร.อนุบาลวังสมบรูณ์ ต.วังสมบรูณ์ อ.วังสมบรูณ์ จ.สระแก้ว
21/3/2563
45
ธนพล คำมุง
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
21/3/2563
46
น.ส.จรรยมณฑน์ ศิริศักดิ์
โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
21/3/2563
47
น.ส.จรรยมณฑน์ ศิริศักดิ์
โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
21/3/2563
48
จุรารัตน์ อิติบุตรตา
โรงเรียนบ้านซัมทองต.นาพึง อ.นาเเห้ว จ.เลย
21/3/2563
49
น.ส.จรรยมณฑน์ ศิริศักดิ์
โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
21/3/2563
50
อรัญญา ทดไธสง
จบที่ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
21/3/2563
51
สุจิรา โพธิ์จันทึก
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
21/3/2563
52
สุวนันท์ ชวดนุช
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
21/3/2563
53
สิรภัทร ศักดา
โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ตำบล วังสมบูรณ์ อำเภอ วังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
21/3/2563
54
จีระศักดิ์ พุทธพร
โรงเรียนบ้านเขาแหลม ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
21/3/2563
55
ศรัญญา โอนลูกกล้วย
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
21/3/2563
56
พงศพัศ ปิ่นแก้ว
โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
21/3/2563
57
ธราธิป ชูกลิ่นหอม
ัโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์
21/3/2563
58
พีรพล คิดงาม
โรงเรียนบ้านเขาแหลม ต.วังทอง อ.วังสมบูณ์ จ.สระแก้ว
21/3/2563
59
ชุติมา อินทา
ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
21/3/2563
60
นริศรา ศรีเกิดวงษ์
โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ (ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว)
21/3/2563
61
นาย ภาคภูมิ? การเจริญ?
โรงเรียน?วังสมบูรณ์?วิทยาคม? ต.วังสมบูรณ์? อ.วังสมบูรณ์ ?จ.สระแก้ว
21/3/2563
62
สุชาดา พลอยประทุม
โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
21/3/2563
63
ปรียาวัลย์ วงษ์พรหม
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
21/3/2563
64
น.ส.ศศิธร จำปาทอง
รร.บ้านเขาแหลม
21/3/2563
65
สุดธิดา ตลับทอง
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
21/3/2563
66
นางสาว ศศิธร จำปาทอง
โรงเรียนบ้านเขาแหลม ต.วังทอง อ.วังสมบรูณ์ จ.สระแก้ว
21/3/2563
67
ศิริญญา ทองกันทม
โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
21/3/2563
68
อชิรญาณ์ อรปัญญา
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิยาคม ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระเเก้ว
21/3/2563
69
นาย ธีรพัส แก้วงาม
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
21/3/2563
70
นางสาว สุพรรษา จงถาวรวุฒิ
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
21/3/2563
71
น.สรุ่งนภา พลทวี
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
21/3/2563
72
เด็กชาย อโนทัย ดำขำ
โรงเรียนบ้านเขาแหลม ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
21/3/2563
73
ปิยะภรณ์ เชาวัน
โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์. ตำบลวังสมบูรณ์. อำเภอวังสมบูรณ์. จังหวัดสระแก้ว
21/3/2563
74
พีรพัตน์ ดาศรี
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
21/3/2563
75
กัลยารัตน์ ทองแท้
โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
21/3/2563
76
นาย อนุสรณ์ มูลอ่อน
อำเภอวังสมบูรณ์ตำบลวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้ว
22/3/2563
77
สุพรรณี บุญเยี่ยม
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
22/3/2563
78
นางสาว ธัญญาธร แก้วใสย์
โรงเรียนวังสมบูณ์วิทยาคม อำเภอวังสมบูณ์ ตำบลวังสมบูณ์ จังหวัด สระแก้ว
22/3/2563
79
สุริยา? สุ?มา?ว?รรณ์?
โรงเรียน?วังสมบูรณ์?วิทยาคม? ต.วังสมบูรณ์?อ.วังสมบูรณ์?จ.สระแก้ว?
22/3/2563
80
นายธงชัย คุณบำรุง
จบจากโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 29 หมู่10 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
22/3/2563
81
นางสาว ปานปรีญา แสงกล้า
โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
22/3/2563
82
อมรรัตน์ โคตตัดถา
โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
22/3/2563
83
นางสาว ปานปรีญา แสงกล้า
โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
22/3/2563
84
ณัฐริชา พลหาญ
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
22/3/2563
85
วรรณภา พรมมาวัน
รร.บ้านคลองยายอินทร์
22/3/2563
86
สุภารัตน์ เชื้อนุ่น
โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ. สระแก้ว
22/3/2563
87
นางสาว อโนชา โพธิ์เงิน
โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
22/3/2563
88
ธุวพร ศรีไพร
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
22/3/2563
89
โญชิตา วิลาวรรณ
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมตำบลวังสมบูรณ์อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้ว
22/3/2563
90
นางสาวกาญจนา กลมไธสง
โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
22/3/2563
91
นวพร ม่วงศรี
อนุบาลวังสมบูรณ์ตำบลวังสมบูรณ์อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระเเก้ว
22/3/2563
92
นุศรา อินทร์แต้ม
โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ต.วังสมบูร์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
22/3/2563
93
ณัฐธยาน์ ปราบนอก
โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
22/3/2563
94
นางสาว กัญยารัช บุญเกิด
จบจากโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
22/3/2563
95
นางสาว พิชญา เถาทอง
โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ตำบล วังสมบูรณ์ อำเภอ วังสมบูรณ์ จังหวัด สระแก้ว
22/3/2563
96
สุทธิดา พรมมา
โรงเรียนบ้านคลองอุดม ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
22/3/2563
97
นางสาวกนกวรรณ ชาประชุม
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ. สระแก้ว
22/3/2563
98
พัชรพล หนูอิ่ม
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
22/3/2563
99
วรวรรณ ปุยะติ
โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ตำบล วังสมบรูณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัด สระเเก้ว
22/3/2563
100
พรธิดา พูลเพิ่ม
โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์
22/3/2563
101
อภิรักษ์ เจริญดง
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
22/3/2563
102
อธิเทพ บุญราช
วังสมบูรณ์วิทยาคม
22/3/2563
103
เฉลิมพล สีฉ่ำ
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
22/3/2563
104
นางสาวนฤมล ชูรัตน์
โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระเเก้ว
22/3/2563
105
จักรพรรดิ์ บอนสันเทียะ
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ตำบล วังสมบูรณ์ อำเภอ วังสมบูรณ์ จังหวัด สระเเก้ว
22/3/2563
106
ธีรวุฒิ เมืองทะ
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์จ.สระแก้ว
22/3/2563
107
ติณณา คุ้มกลางดอน
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250
22/3/2563
108
อมรรัตน์ โคตตัดถา
โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
22/3/2563
109
อรปรียา พิมพ์พูล
โรงเรียนบ้านตาเรือง ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
22/3/2563
110
ชลธิชา ลอดลันดา
โรงเรียนบ้านตาเรือง(ตำรวจชายเเดนสงเคราะห์) ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180
22/3/2563
111
ชญานิน สุทธิเเพน
โรงเรียน บ้านตาเรือง ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จัทบุรี
22/3/2563
112
อรปรียา พิมพ์พูล
โรงเรียนบ้านตาเรือง
22/3/2563
113
น.ส.ฑิมพิกา เบ้าเรือง
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระเเก้ว
22/3/2563
114
นางสาว มลทิรา อินธะรัน
โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ต.วังสมบรูณ์ อ.วังสมบรูณ์ จ.สระแก้ว
22/3/2563
115
พัชรี ไมตระรัตน์
โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูร์ จ.สระเเก้ว
22/3/2563
116
อนุสรณ์ มูลอ่อน
โรงเรียนอนุบาลวังสมบูร์ ต.วังสมบูรณ์ จ.สระเเก้ว
22/3/2563
117
อริสสรา วงษาอ่ำ
ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
22/3/2563
118
จุฑานุช โพธิ์ทอง
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
22/3/2563
119
พิมพ์วิภา หาสมบุญ
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม อ.วังสมบูรณ์ ต.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
22/3/2563
120
พรธิตา ขวัญพรม
โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
22/3/2563
121
ภคิน ดวงจินดา
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
22/3/2563
122
พิมพกานต์ จุลตะคุ
โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
22/3/2563
123
อัญมณี ปั้นเจิม
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม อำเภอ วังสมบูรณ์ ตำบลวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
       
| App By WSB ICT Team : SA & Data By : ครูกายสิทธิ์ และครูหนึ่งฤทัย
Programing By : Mr.Kayyasit Wadthaisong |