..|

ศูนย์พัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อการบริหารการศึกษา
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
| PROJECT : โปรแกรมรับสมัครนักเรียนใหม่ (SN:PRJWSB3-2020) |
Login
ตารางสรุปจำนวนผู้เข้าสมัครเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563 (RealTime)
วันที่ รวม
21/3/2563
13
22/3/2563
17
   

ตารางสรุปจำนวนผู้เข้าสมัครเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2563 (RealTime)
วันที่ รวม
21/3/2563
76
22/3/2563
47
   
   
ดูรายชื่อผู้สมัครเรียน

ม.1

ดูรายชื่อผู้สมัครเรียน

ม.4

สมัครเรียน ม. 1

สมัครเรียน ม.4

ผู้รายชื่อสมัครเรียน ระดับ ม.1 ปีการศึกษา 2563
วันที่ เลขที่ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนเดิม
21/3/2563
1
เด็กชาย กิตติพัศ สาดี
โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
21/3/2563
2
ด.ญ.พิมพ์ชนก ทองเสื่อ
รร.อนุบาลวังสมบูรณ์ ต. วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระเเก้ว
21/3/2563
3
สืบสกุล สมานมิตร
โรงเรียนบ้านโคดน้อย
21/3/2563
4
จิรวัฒน์ วงษ์มนัส
จบจาก ร.ร เทศบาลทับช้าง1 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัด จันทบุรี
21/3/2563
5
ศิวาโรจน์ บูรพา
โรงเรียนบ้านไทรงาม ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
21/3/2563
6
ธนภรณ์ กลมเกลี้ยง
รร.ตชด.วังศรีทอง ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์. จ.สระแก้ว
21/3/2563
7
วรรณวิมล พวงจำปี
รร.อนุบาลวังสมบูรณ์ต.วังสมบูรณ์อ.วังสมบูรณ์จ.สระแก้ว
21/3/2563
8
ด.ญ.พัชรินทร์ ศรีทวีกาศ
วังสมบูรณ์วิทยาคม ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
21/3/2563
9
รัฐภูมิ รัตนพันธ์
โรงเรียน?บ้านคลองทราย ต.วังสมบูรณ์? อ.วังสมบูรณ์? จ.สระแก้ว?
21/3/2563
10
อรวรรณ วงศ์วาน
โรงเรียนอนุบาลบาลวังสมบูรณ์ ต.วังสมบูรณ์ จ.สระเเก้ว
21/3/2563
11
ภัทรธิดา เพ็ชรพราว
อนุบาลวังสมบูรณ์ ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังวัดสระเเก้ว
21/3/2563
12
นันทกานต์ เกตุบัว
เทศบาลทับช้าง1 ต.ทับช้าง อ. สอยดาว จ. จันทบุรี
21/3/2563
13
นันทกานต์ เกตุบัว
เทศบาลทับช้าง1 ต.ทับช้าง อ. สอยดาว จ. จันทบุรี
22/3/2563
14
กิตนคร ขันนาค
จบจาก รร.ตชด.วังศรีทอง ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
22/3/2563
15
วชิรวิชญ์ วิเศษนันท์
โรงเรียนเทศบาลทับช้าง 1 ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
22/3/2563
16
นเร เปรี่ยมพิมาย
รร.ตชด.วังศรีทอง ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สะแก้ว
22/3/2563
17
นัฐพล หุ้มไธสง
โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
22/3/2563
18
ด.ญ สุะนัน บัวริคาน
โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว วังสมบูรณ์
22/3/2563
19
ชนิตพล? สมุทรน้อย
โรงเรียน?บ้านไทรงาม? ต.ทับช้าง? อ.สอยดาว? จ.จันทบุรี?
22/3/2563
20
บรรณสรณ์ ชาญสมร
โรงเรียนเทศบาลทับช้าง 1 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
22/3/2563
21
ด.ญ ฐิติญารัตน์ สมประสงค์
ร.รอนุบาลวังสมบูรณ์ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์
22/3/2563
22
ด.ญสุธาสินี ยังสุ
ร.ร อนุบาลวังสมบูณร์ ต.วังสมบูณร์ อ.วังสมบูณร์ จ.สระแก้ว
22/3/2563
23
ด.ญ ฐิติญารัตน์ สมประสงค์
ร.รอนุบาลวังสมบูรณ์ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์
22/3/2563
24
จตุวิทย์ อินบาล
โรงเรียนเทศบาลทับช้าง 1 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
22/3/2563
25
รัตติกาล ปุยกระโทก
ร.ร วัดสระกร่างเจริญธรรม ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
22/3/2563
26
ธิดารัตน์ แสงธรรม
ร.ร. ตำรวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
22/3/2563
27
วาสิษฐี ยงไธสง
รร.เทศบาลทับช้าง๑ ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
22/3/2563
28
ด.ญ.อรพินท์ ถ้วยทอง
ตชด.วังศรีทอง ต วังสมบูรณ์ อ วังสมบูรณ์ จ สระแก้ว
22/3/2563
29
วาสิษฐี ยงไธสง
โรงเรียนเทศบาลทับช้าง๑ ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
22/3/2563
30
ด.ญ.ชรินรัตน์? พรมพุทธา
โรงเรียนบ้านโคกน้อย? ตำบลวังทอง? อำเภอวังสมบูรณ์? จังหวัดสระแก้ว
       
| App By WSB ICT Team : SA & Data By : ครูกายสิทธิ์ และครูหนึ่งฤทัย
Programing By : Mr.Kayyasit Wadthaisong |