ศูนย์พัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อการบริหารการศึกษา
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
| PROJECT : โปรแกรมรับสมัครนักเรียนใหม่ (SN:PRJWSB3-2020) |
Login
ตารางสรุปจำนวนผู้เข้าสมัครเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563 (RealTime)
วันที่ รวม
21/3/2563
13
22/3/2563
17
   

ตารางสรุปจำนวนผู้เข้าสมัครเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2563 (RealTime)
วันที่ รวม
21/3/2563
76
22/3/2563
47
   
   
ดูรายชื่อผู้สมัครเรียน

ม.1

ดูรายชื่อผู้สมัครเรียน

ม.4

สมัครเรียน ม. 1

สมัครเรียน ม.4


แบบฟอร์มการสมัครเรียน นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563
*** กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นจริง ***

ม.1

ระดับที่สมัครเรียน : มัธยมศึกษาปีที่ 1
เลขบัตรประชาชน : ****
ชื่อ - นามสกุล : ***
เพศ : ชาย หญิง ***
สัญชาติ :
เชื้อชาติ :
ศาสนา :
วัน/เดือน/ปี เกิด : / / ***
โรงเรียนเดิม : ***
ผลการเรียนเฉลี่ย : ***
สายการเรียน : ***
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***
E-mail :
Line ID :
เบอร์โทรที่ติดต่อ : ***
ชื่อ-สกุล บิดา : *** ระบุคำนำหน้าชื่อ
ชื่อ-สกุล มารดา : *** ระบุคำนำหน้าชื่อ
ชื่อ-สกุล ผู้ปกครอง  
ที่อยู่บิดา (พร้อมเบอร์โทร) : ***
ที่อยู่มารดา (พร้อมเบอร์โทร) :
ที่อยู่ผู้ปกครอง (พร้อมเบอร์โทร) :
    *** กรณีไม่ที่อยู่ บิดา มารดา หรือผู้ปกครองเหมือนกัน ให้พิมพ์ระบุว่า
เหมือนกันกับส่วนนั้น ๆ ***
   
     


| App By WSB ICT Team : SA & Data By : ครูกายสิทธิ์ และครูหนึ่งฤทัย :
Programing By : Mr.Kayyasit Wadthaisong |