ศูนย์พัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อการบริหารการศึกษา
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
| PROJECT : โปรแกรมรับสมัครนักเรียนใหม่ (SN:PRJWSB3-2020) |
Login
ตารางสรุปจำนวนผู้เข้าสมัครเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563 (RealTime)
วันที่ รวม
21/3/2563
13
22/3/2563
17
   

ตารางสรุปจำนวนผู้เข้าสมัครเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2563 (RealTime)
วันที่ รวม
21/3/2563
76
22/3/2563
47
   
   
ดูรายชื่อผู้สมัครเรียน

ม.1

ดูรายชื่อผู้สมัครเรียน

ม.4

สมัครเรียน ม. 1

สมัครเรียน ม.4| App By WSB ICT Team : SA & Data By : ครูกายสิทธิ์ และครูหนึ่งฤทัย :
Programing By : Mr.Kayyasit Wadthaisong |