โปรแกรมระบบการจัดการการแข่งขันออนไลน์
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม สังกัด สพม. เขต 7

เลือกกิจกรรมการแข่งขัน
รหัสกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม
วัน / เวลา การแข่งขัน
1
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปี 2562 2 - 16 สิงหาคม 2562
8
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน วังสมบูรณ์เกมส์ 2562 21-22 พฤศจิกายน 2562
     
 

| Site Support By : โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม สังกัด สพม.เขต 7
| Programing By ICT Staft Team WSB ครูที่ปรึกษา นายกายสิทธิ์ วาดไธสง