โปรแกรมประมวลผลข้อมูล (กตปน.) โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ระบบตรวจสอบผู้ใช้งานระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
 
   

| ฝ่ายอำนวยการ คณะทำงาน กตปน.ทุกท่าน | Analysys By: ดร.ถวิลย์ บุญสวัสดิ์ | Site Support By : โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ผอ.จุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา |
| Programing By นายกายสิทธิ์ วาดไธสง (ครู โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม จ.สระแก้ว)
| Data Update And Information By สุธาทิพย์ พันธ์วัฒนะ (ครู โรงเรียนองครักษ์ จ.นครนายก)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------